Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

/Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden2018-07-19T11:09:44+00:00

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van rijschool van Bentum BV en Van Bentum Transportopleidingen BV, gevestigd en kantoorhoudende te Nederweert op de Pannenweg 256

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen die door rijschool van Bentum worden gegeven.
 2. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan een of meer opleidingen wenst deel te nemen, dan wel als deelnemer door ons is aangenomen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Rijschool van Bentum erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beeïndiging van de dienstverlening die bij van Bentum gevolgd wordt of is gevolgd.

GEHEIMHOUDING

Rijschool van Bentum zal alle vertrouwelijke informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit geval verstaan dat:

 1. Van de vertrouwelijke informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijk vooraf gaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij en/of
 2. Vertrouwelijke informatie zonder uitdrukkelijk vooraf gaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij niet ten andermans nutte mag worden gebruikt.

1. INSCHRIJVING

 1. De cursist kan zich uitsluitend inschrijven door de offerte verstrekt door rijschool van Bentum getekend per mail te retourneren.
 2. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat de door de cursist ondertekende offerte is ontvangen.
 3. Rijschool van Bentum behoudt zich het recht voor om wegens moverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.
 4. Inschrijving kan slechts voor de gehele opleiding plaatsvinden. Inschrijving voor een gedeelte van een opleiding is derhalve niet mogelijk.

2. AANBETALING

De cursist is direct na inschrijving op een opleiding verplicht een aanbetaling te doen van € 500,00 of indien de kosten van de opleiding minder zijn dan € 500,00 in ieder geval de helft van de totale opleidings kosten.

3. BETALING

 1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen 14 dagen na inschrijving op de bankrekening van rijschool van Bentum te zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen. Zolang het verschuldigde cursusgeld niet is betaald (inclusief examengeld) wordt geen praktijkexamen afgenomen.
 2. Indien het cursusgeld voor aanvang van de opleiding nog niet op de rekening van rijschool van Bentum is bijgeschreven dient op de eerste dag van de opleiding bewijs van betaling te worden meegenomen, danwel contant op kantoor betaald te worden. Zonder betalingsbewijs is het niet toegestaan aan de cursus deel te nemen.
 3. Indien niet aan de betalingsverplichting binnen de genoemde termijn is voldaan is de cursist zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. De cursist is vanaf dat moment 1,5% rente per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft zal rijschool van Bentum genoodzaakt zijn incassogemachtigde in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke) komen voor rekening van de cursist. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00
 4. In alle gevallen van medeondertekening van een bedrijf/instelling, ouders/voogd of anderszins zal rijschool van Bentum het verschuldigde lesgeld van de medeondertekenaar, tenzij uitdrukkelijk op de offerte is aangegeven dat de factuur naar de cursist gestuurd dient te worden.
 5. Gedurende de vakantieperiode is er een toeslag van € 50,- verschuldigd.

4. ANNULERING

 1. Annuleren van besproken opleidingen is niet mogelijk, en reeds ontvangen boeken en cursusmateriaal worden niet teruggenomen, deze zijn namelijk eigendom van de klant.
 2. Annulering van complete rijopleidingen is met in achtneming van het volgende mogelijk:
  • Het hele cursusgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 3 weken voor aanvang cursus.
  • Er is 80% van het cursusgeld verschuldigd in geval van de cursus tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
  • Er is 60% van het cursusgeld verschuldigd in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus.
  • Er is 30% van het cursusgeld verschuldigd in geval van annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus.
 3. Annulering van een reeds aangegeven cursus is niet mogelijk tenzij:
  • De cursist heeft te leiden aan een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt een voertuig te besturen. Een doktersverklaring dient overlegd te worden.
 4. Restitutie van reeds betaalde lesgelden vind uitsluitend plaats in geval van annulering van een reeds aangevangen cursus, zoals hierboven omschreven, onder aftrek van gemaakte administratiekosten. Bovendien vindt in geval de overeenkomst (getekende offerte) onder een speciaal aanbiedingstarief tot stand is gekomen slechts restitutie plaats onder aftrek van de normaal geldende prijzen.
 5. Uitstel door rijschool van Bentum in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen 30 dagen na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft niet deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde cursus.

5. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Rijschool van Bentum sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet is geregeld.
 2. Indien rijschool van Bentum ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is rijschool van Bentum niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reisuren en niet gewerkte uren.
 3. Ingeval een cursist zich voor de cursus heeft ingeschreven wordt door rijschool van Bentum geen aansprakelijkheid aanvaard indien de cursist door het niet op tijd behalen van de benodigde theoriecertificaten niet in aanmerking komt voor het praktijkexamen.
 4. Rijschool van Bentum is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de opleiding lijdt, tenzij de verzekering van rijschool van Bentum dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van rijschool van Bentum valt.
 5. De cursist vrijwaart rijschool van Bentum voor schade of aanspraken van derden als gevolg van opzet en/of grove schuld van zijn kant, alsmede het gebruik door cursisten van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

6. VERPLICHTINGEN LEERLING

 1. De cursist is verplicht gedurende de looptijd van de cursus adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk aan ons door te geven.
 2. De cursist verklaart enerzijds dat de minimumleeftijd van 18 jaar voor het besturen van een motorvoertuig heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd, nog zijn rijbewijs is ingevorderd.
 3. Indien de cursist ondanks zijn verklaring dat hem bij rechtelijke uitspraak zijn rijbewijs is ingevorderd, welke verklaring onjuist zou zijn, toch rijles neemt, vrijwaart de cursist rijschool van Bentum volledig en zal de eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. Dit geldt eveneens indien enige andere onwaarachtige opgave door de cursist is verstrekt, waarbij rijschool van Bentum de cursist niet zou hebben toegelaten aan de rijlessen te laten deelnemen indien rijschool van Bentum van de werkelijke situatie op de hoogte zou zijn geweest.
 4. De cursist die voor rijbewijs C1/C1E/CE of BE in opleiding is, is verplicht gedurende de lesuren rijbewijs B bij zich te dragen

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten (getekende offerte) en gegeven schriftelijke informatie berust copyright en op de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geld een bedenktijd van 14 dagen.

8. GESCHILLEN

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra rijschool van Bentum of een cursist dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen orden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied rijschool van Bentum is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

9. KlACHTENPROCEDURE

Rijschool van Bentum stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u als klant de beste behandeling krijgt bij de door u gekozen opleiding. We gaan altijd voor het beste resultaat. Toch kan het gebeuren dat u, ondanks alle inspanningen, niet tevreden bent over (een onderdeel van) onze dienst of bejegening van onze vertegenwoordigers.

daarom heeft rijschool van Bentum een duidelijke klachtenprocedure opgesteld, deze klachten procedure kunt u vinden op onze website https://rijschoolvanbentum.nl/klachtenafhandeling/

Rijschool van Bentum
Pannenweg 256
6031 RK Nederweert
Tel: 06 50 536 374

Laatste wijziging: 19 juli 2018